Trường Tiểu học Dương Tự Minh thực hiện "Ba công khai" theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT